Huisregels en voorwaarden

Bekijk hier onze huisregels en voorwaarden van het verblijf.

Art.1: Afsluiten van het contract en betalingsvoorwaarden

Het contract, dat we u persoonlijk zullen opsturen, wordt afgesloten tussen huurder en eigenaar. Het wordt van kracht van zodra een door-de-huurder-ondertekend-exemplaar van dit contract bij de eigenaar terug toekomt. Het bedrag wordt in het contract vastgelegd. Tevens wordt er een waarborg aangerekend van 200€. Indien het appartement in goede staat wordt achtergelaten, wordt deze waarborg volledig teruggestort, enigszins wel verrekend met de schoonmaak- en verbruikskosten. Indien van toepassing zal een eventuele vergoeding voor schades aan het pand of diens inhoud, hiervan afgetrokken worden. Wordt het ondertekende contract niet teruggestuurd binnen de 7 (zeven) kalenderdagen volgend op de onderschrijving, dan kan de eigenaar, zonder enige kennisgeving of schadevergoeding, opnieuw beschikken over het voorwerp van de huurovereenkomst, en deze weer te huur aanbieden.


Art.2: Berekening huurbedrag

Huurder huurt het appartement voor .. nachten van .. /../20.. tot ../../20..

Huurbedrag:

.. nachten x .. € = ……€
+       Waarborg = 200 €
Totaalbedrag     = ……€

Dit totaalbedrag dient binnen de 7 kalenderdagen overgeschreven te zijn op het rekeningnummer: BE79 9531 4734 9433.

Na de huurperiode wordt het verschil van de waarborg met de schoonmaak- en verbruikskosten spoedig terug gestort indien er geen schade werd vastgeld door de eigenaar of de schoonmaakploeg.


Art.3: Kosten

Nutsvoorzieningen (5€ per nacht): elektriciteit, water, verwarming, enz.
Schoonmaak (45€ eenmalig): Een schoonmaakploeg zorgt ervoor dat alles terug proper wordt gemaakt voor de volgende huurders. Op die manier bent ook u zeker van een aankomst in een kraaknette accomodatie.

Elk bed is voorzien van een matrasbeschermer, een donsdeken en een slaapkussen.

Bad- en bedlinnen zijn gratis inbegrepen in de huurprijs, ongeacht het aantal personen of de lengte van uw huurperiode.
Uiteraard kan u dit ook volledig zelf voorzien indien gewenst.

 • Slaapkussens zijn allemaal 60cm x70cm
 • Matrassen zijn 200cm x180cm voor groot bed en 2 maal 200cm x 90cm voor stapelbed
 • Donsdekens zijn 200cm x220cm voor groot bed en 2 maal 200cm x140cm voor stapelbed

De extra kosten worden verrekend bij de terugbetaling van de waarborg.


Art.4: Teruggave van het gehuurde goed – klachten

Het gehuurde goed wordt, in overeenstemming met het contract, volledig proper aan de huurder ter beschikking gesteld. Mocht er schade vastgesteld worden bij de terbeschikkingstelling van het gehuurde goed, is de huurder verplicht de eigenaar onmiddellijk te waarschuwen. Zo niet wordt het gehuurde goed geacht in perfecte staat te zijn overhandigd. De huurder laat het verblijf netjes achter. Bij het niet netjes achterlaten van het verblijf, kunnen er nog extra schoonmaakkosten afgehouden worden van de waarborg bovenop de reeds vaste aangerekende schoonmaakkosten van 40€.

Extra schoonmaakkosten kunnen aangerekend worden wanneer :

 • Frigo niet leeg en/of opgekuist is (5€ extra)
 • Kookplaten niet opgekuist zijn (5€ extra)
 • Broodrooster niet opgekuist is (5€ extra)
 • Koffiemachine niet opgekuist is (5€ extra)
 • Oven niet opgekuist is (5€ extra)
 • Microgolfoven niet opgekuist is (5€ extra)
 • Vaatwasmachine niet geledigd en/of opgekuist is (5€ extra)
 • Vuilzakken, glas en/of papier niet meegenomen zijn (5€ extra)

Deze extra kosten gaan integraal naar de schoonmaakploeg aangezien enkel zij hier extra werk aan hebben tijdens hun reeds beperkte schoonmaaktijd. Gelieve hier dus rekening mee te houden opdat zij geen overbodig werk moeten verrichten en u dus ook geen overbodige kosten hebt na uw verblijf.


Art.5: Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

De huurder dient zorg te dragen voor het gehuurde goed. Hij dient het huishoudelijk reglement van de residentie ”Marbella” en de bepalingen inzake lawaai na te leven. Dit reglement zal u ook per mail toegestuurd krijgen samen met het huurcontract.

Het gehuurde goed mag alleen betrokken worden door het maximum aantal personen – vier – zoals vermeld in het huurcontract. Onderverhuring is niet toegelaten. De huurder moet erop toezien dat de medehuurders zich aan onderhavige contractuele bepalingen houden. Houdt de huurder of een medehuurder zich duidelijk niet aan de bepalingen inzake zorg voor het gehuurde goed, dan zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. In extreme gevallen kan de eigenaar het contract opzeggen, met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling.


Art.6: Betreding en teruggave van het gehuurde goed

Op het einde van het huurcontract moet het gehuurde goed ordelijk en in overeenstemming met de inventaris opgemaakt bij aankomst teruggegeven worden. De huurder is gehouden eventuele schade en op de inventaris ontbrekende voorwerpen te vergoeden.

De aankomst- en vertrektijden luiden als volgt :

Aankomst : 14u00

Vertrek : 11u00


Art. 7: Annulering

De huurder mag op elk ogenblik het contract opzeggen, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding die als volgt bepaald wordt:

 • Tot 7 dagen voor de aankomst: 30 % van de huurprijs
 • Tussen 7 dagen en 3 dagen voor de aankomst: 50 % van de huurprijs
 • Tussen 3 dagen en 1 dag voor de aankomst: 80 % van de huurprijs
 • Tijdens de dag van de aankomst: 100 % van de huurprijs

De annuleringskosten worden berekend op basis van de ontvangst van de kennisgeving van annulering door de eigenaar (komt de kennisgeving aan op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de eerstvolgende werkdag in aanmerking genomen) Bij onderbreking voor de voorziene datum blijft het volledige bedrag van de huur verschuldigd.

De huurder heeft het recht, een andere huurder ter vervanging voor te stellen. Deze moet door de eigenaar aanvaard worden en solvabel geacht worden. Hij neemt het contract met dezelfde voorwaarden over. De huurder en diens plaatsvervanger zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van de huur.


Art.8: Overmacht

Wordt het huren of de voortzetting ervan verhinderd door overmacht (milieu- of natuurrampen, maatregelen van de overheid, enz.), onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden, dan zal de eigenaar aan de huurder het betaalde bedrag of het overeenstemmende deel terugbetalen, zonder recht op schadevergoeding.


Art.9: Aansprakelijkheid

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en/of verlies die hij of de medehuurders veroorzaakt hebben, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van hen of van derden, die zich door hun toedoen op het domein bevonden. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

 • Diefstal, verlies of schade aan goederen van de huurder, tijdens of ten gevolge van diens verblijf.
 • Gebreken aan of buiten werking stellen van technische nutsvoorzieningen of het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein, door derden.

Art.10: Algemeenheden

Roken in het appartement en algemene delen in het gebouw is NIET toegestaan

Huisdieren zijn in de huurwoning NIET toegestaan.


Art.11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is die van de plaats van het gehuurde goed.

Dit huurcontract gaat pas in, van zodra het door de huurder ondertekend teruggezonden is, met de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. Dit kan via mail naar info@blankenberge-marbella.be of per post naar hetvolgende adres:

Bart Van Den Bremt
Wolvenstraat 7b2
9550 Herzele

Alsook het totale bedrag dient binnen de 7 kalenderdagen overgeschreven te zijn naar hetvolgende rekeningnummer vooraleer het huurcontract definitief kan ingaan:

BE79 9531 4734 9433

Wij wensen jullie alvast een zeer aangenaam verblijf met voldoende ontspanning en genot in en rond deze vakantiewoning. Indien u vragen hebt of tips wilt, aarzel dan zeker niet ons te contacteren hierover.